– fileth

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I PRZESTRZENNE

dla realizacji Bronowickiego Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Łabędziej

Potrzeba realizacji obiektu integrującego lokalną społeczność dzielnicy Bronowice odczuwalna jest od wielu lat. Grupami  społecznymi które szczególnie wymagają stworzenia dla nich warunków do spędzania wolnego czasu i rozwoju są dzieci i młodzież. Ale nie tylko one potrzebują forum dla realizacji swoich potrzeb rozwojowych. Także liczna w dzielnicy grupa osób w wieku poprodukcyjnym deklaruje potrzebę organizacji i uczestnictwa w imprezach kulturalnych, warsztatach czy pracy w kołach zainteresowań. Potwierdzeniem tego są cieszące się dużym zainteresowaniem działania :

  • Domu „NIE LĘKAJCIE SIĘ” gdzie funkcjonuje świetlica wsparcia dziennego „ŁABĘDŹ” dla dzieci od 7 – 16 lat;
  • Liczne uczestnictwo w młodzieżowych kołach parafialnych o ukierunkowaniu wokalnym, plastycznym czy tanecznym;
  • Częste indywidualne inicjatywy podejmowane dla realizacji celów odpowiadających aspiracjom i potrzebom mieszkańców Bronowic;

Realizowane od wielu lat działania Społecznego Komitetu Mieszkańców Bronowic stały się popularne nie tylko w samej dzielnicy, ale również w mieście i regionie. Coraz częściej włączają się w te działania osoby z zewnątrz deklarując wolę współpracy. W obecnym czasie gdy coraz liczniejsze są migracje mieszkańców, a więzi społeczne są coraz słabsze, to co udało się stworzyć na Bronowicach jest sytuacją unikatową, wartą poparcia w każdym tego słowa znaczeniu. Poparcia poprzez ułatwianie realizacji podejmowanych działań dla dobra dzielnicy, poparcia w miarę możliwości środkami finansowymi, ale głównie poparcia poprzez stworzenie obiektu, który stałby się sercem tej dzielnicy i obejmował swoim działaniem wszystkie grupy wiekowe, osoby o różnych zainteresowaniach i potrzebach, oraz  który byłby forum spotkań i integracji mieszkańców i przyjaciół dzielnicy, oraz dawał możliwość realizacji mieszkańcom swoich pasji, pogłębiania wiedzy czy organizacji imprez  kulturalnych.

Dlatego podsumowano wszystkie dotychczasowe prace koncepcyjne, wytyczne urzędowe, zgłaszane potrzeby, a także wnioski z dotychczasowych działań i z pracy  istniejących w dzielnicy placówek oświatowych, społecznych i kulturalnych, a wynikiem tego są niniejsze „Założenia Programowe i Przestrzenne dla realizacji  BRONOWCKIEGO CENTRUM KULTURY”

LOKALIZACJA

Warunkiem realizacji przez nowe BRONOWICKIE CENTRUM KULTURY oczekiwanych celów jest jego dobra dostępność komunikacyjna i położenie w centralnej części dzielnicy. Wskazany teren przy ulicy Łabędziej chociaż niewielki, jest jednak bardzo korzystny z wielu względów:

  • Położenie w środku ciężkości, w centralnej części dzielnicy;
  • Dobra dostępność komunikacyjna od strony ul. Krańcowej gdzie powinno znaleźć się główne wejście do obiektu i plac przed wejściowy;
  • Dobre warunki gruntowe pozwalające na realizację parkingu podziemnego
  • Sąsiedztwo innych obiektów usługowych (pływalnia, przychodnia, hotel, usługi handlowe i bytowe oraz obiekty sakralne i administracyjne);
  • tradycja miejsca gdzie obecnie funkcjonuje w bardzo trudnych warunkach dom „Nie lękajcie się”
bronowice lublin
Koncepcja Bronowickiego Centrum Kultury Lublin

Z technicznego punktu widzenia jest to lokalizacja gdzie dostępne są wszystkie media, a otoczenie jest zagospodarowane. Projektowany obiekt będzie jego dopełnieniem i jednocześnie uporządkowaniem ostatniego zdegradowanego i szpecącego w tym rejonie terenu.

 

Read more Realizacja Bronowickiego Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Łabędziej

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top