– Realizacja Bronowickiego Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Łabędziej

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I PRZESTRZENNE

dla realizacji Bronowickiego Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Łabędziej

Potrzeba realizacji obiektu integrującego lokalną społeczność dzielnicy Bronowice odczuwalna jest od wielu lat. Grupami  społecznymi które szczególnie wymagają stworzenia dla nich warunków do spędzania wolnego czasu i rozwoju są dzieci i młodzież. Ale nie tylko one potrzebują forum dla realizacji swoich potrzeb rozwojowych. Także liczna w dzielnicy grupa osób w wieku poprodukcyjnym deklaruje potrzebę organizacji i uczestnictwa w imprezach kulturalnych, warsztatach czy pracy w kołach zainteresowań. Potwierdzeniem tego są cieszące się dużym zainteresowaniem działania :

 • Domu „NIE LĘKAJCIE SIĘ” gdzie funkcjonuje świetlica wsparcia dziennego „ŁABĘDŹ” dla dzieci od 7 – 16 lat;
 • Liczne uczestnictwo w młodzieżowych kołach parafialnych o ukierunkowaniu wokalnym, plastycznym czy tanecznym;
 • Częste indywidualne inicjatywy podejmowane dla realizacji celów odpowiadających aspiracjom i potrzebom mieszkańców Bronowic;

Realizowane od wielu lat działania Społecznego Komitetu Mieszkańców Bronowic stały się popularne nie tylko w samej dzielnicy, ale również w mieście i regionie. Coraz częściej włączają się w te działania osoby z zewnątrz deklarując wolę współpracy. W obecnym czasie gdy coraz liczniejsze są migracje mieszkańców, a więzi społeczne są coraz słabsze, to co udało się stworzyć na Bronowicach jest sytuacją unikatową, wartą poparcia w każdym tego słowa znaczeniu. Poparcia poprzez ułatwianie realizacji podejmowanych działań dla dobra dzielnicy, poparcia w miarę możliwości środkami finansowymi, ale głównie poparcia poprzez stworzenie obiektu, który stałby się sercem tej dzielnicy i obejmował swoim działaniem wszystkie grupy wiekowe, osoby o różnych zainteresowaniach i potrzebach, oraz  który byłby forum spotkań i integracji mieszkańców i przyjaciół dzielnicy, oraz dawał możliwość realizacji mieszkańcom swoich pasji, pogłębiania wiedzy czy organizacji imprez  kulturalnych.

Dlatego podsumowano wszystkie dotychczasowe prace koncepcyjne, wytyczne urzędowe, zgłaszane potrzeby, a także wnioski z dotychczasowych działań i z pracy  istniejących w dzielnicy placówek oświatowych, społecznych i kulturalnych, a wynikiem tego są niniejsze „Założenia Programowe i Przestrzenne dla realizacji  BRONOWCKIEGO CENTRUM KULTURY”

LOKALIZACJA

Warunkiem realizacji przez nowe BRONOWICKIE CENTRUM KULTURY oczekiwanych celów jest jego dobra dostępność komunikacyjna i położenie w centralnej części dzielnicy. Wskazany teren przy ulicy Łabędziej chociaż niewielki, jest jednak bardzo korzystny z wielu względów:

 • Położenie w środku ciężkości, w centralnej części dzielnicy;
 • Dobra dostępność komunikacyjna od strony ul. Krańcowej gdzie powinno znaleźć się główne wejście do obiektu i plac przed wejściowy;
 • Dobre warunki gruntowe pozwalające na realizację parkingu podziemnego
 • Sąsiedztwo innych obiektów usługowych (pływalnia, przychodnia, hotel, usługi handlowe i bytowe oraz obiekty sakralne i administracyjne);
 • tradycja miejsca gdzie obecnie funkcjonuje w bardzo trudnych warunkach dom „Nie lękajcie się”
bronowice lublin
Koncepcja Bronowickiego Centrum Kultury Lublin

Z technicznego punktu widzenia jest to lokalizacja gdzie dostępne są wszystkie media, a otoczenie jest zagospodarowane. Projektowany obiekt będzie jego dopełnieniem i jednocześnie uporządkowaniem ostatniego zdegradowanego i szpecącego w tym rejonie terenu.

 

RELACJE SĄSIEDZKIE

W rejonie wybranej lokalizacji bardzo odczuwalny jest brak miejsc parkingowych i garażowych. W bezpośrednim sąsiedztwie istnieją 3 wysokie budynki mieszkalne, które nie mają dostatecznego zaplecza zieleni i terenów zabawowych dla dzieci.  Widok z okien tych budynków na dachy zużytych technicznie sąsiednich obiektów usługowych (częściowo nieużytkowanych) oraz na chaotyczny parking nie jest zadowalający.

ul. Łabędzia Bronowice Lublin

Dlatego warunkiem  realizacji CENTRUM w tej lokalizacji jest uwzględnienie poprawy istniejącej sytuacji:

 • Oprócz zbilansowania potrzeb parkingowych BRONOWICKIEGO CENTRUM KULTURY należy doprowadzić do zwiększenia ilości miejsc parkingowo – garażowych dla istniejących budynków mieszkalnych.
 • W projekcie CENTRUM uwzględnić należy cały teren pomiędzy istniejącymi obiektami mieszkalnymi ze szczególnym potraktowaniem styku z ulicą Krańcową, gdzie powinien znaleźć się reprezentacyjny plac przed wejściowy do obiektu CENTRUM.
 • W projekcie CENTRUM uwzględnić należy   5-tą elewację czyli rozwiązanie dachów w formie tarasów i ogrodów o funkcji rekreacyjno – zabawowej.
 • Rozważyć należy możliwość skomunikowania obiektu od strony ulicy Krańcowej, a nie wyłącznie przez ulicę Łabędzią, od strony ulicy Władysława Grabskiego.
Schemat projekt Centrum Kultury Bronowice Lublin
Schemat, projekt Bronowickiego Centrum Kultury Lublin

 

PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Z analizy potrzeb adresowanych do uwzględnienia w realizacji BRONOWICKIEGO CENTRUM KULTURY wynika, że obiekt powinien składać się z 3 sektorów programowych:

Sektor 1.  Sala widowiskowa na ok. 200 miejsc z zapleczem technicznym, hallem wejściowym oraz z częścią administracyjno – biurową i gastronomiczną.

Sektor  2.   Część dydaktyczno – rekreacyjna mieszcząca pracownie tematyczne, oraz salę klubową połączoną z częścią gastronomiczną.

Sektor   3.   Część podziemna mieszcząca parking podziemny, pomieszczenia techniczne oraz ewentualne zaplecze sceniczne.

Szczegółowy program użytkowy obiektu uwzględniać musi przede wszystkim potrzeby codziennych użytkowników. Będą nimi głównie mieszkańcy Bronowic ponieważ w mieście funkcjonuje kilkanaście obiektów tego typu adresowanych dla mieszkańców innych rejonów miasta. Ponieważ lokalizacja posiada ograniczone możliwości powierzchniowe i wysokościowe, w pierwszym rzędzie należy zrealizować bogaty program sektora 2. Ze względu na bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych projektowany obiekt nie może posiadać więcej niż 2 kondygnacje nadziemne. Jest to wystarczające ze względu na specyfikę obiektu, gdzie najlepsze efekty integracyjne uzyskuje się przy „rozłożeniu” funkcji na jednej kondygnacji.

Lokalizacja Centrum Kultury Bronowice Lublin
Lokalizacja Bronowickiego Centrum Kultury Lublin

Ze względu jednak na niewielkie rozmiary działki, na realizację sektora 1 tj. sali widowiskowej pozostaje niewielka część terenu. Z punktu widzenia potrzeb dzielnicy Bronowice sala ta nie powinna być zbyt duża. Na co dzień użytkownikiem tej sali będzie koło teatralne i odbywać się tu będą występy lokalnych zespołów tanecznych lub chórów, oraz projekcje kinowe. Wydarzenia te rzadko zgromadzają więcej niż 100 – 150 widzów. Dlatego sala wielkości ok. 200 do 250 miejsc wydaje się optymalna i pozwoli uniknąć na spektaklach przygnębiającego efektu pół pustej widowni. Rozwagi wymaga rozbudowa zaplecza scenicznego w postaci pełnej teatralnej sznurowni oraz fosy orkiestrowej. Sala nie jest adresowana dla spektakli operowych, a w przypadku koncertów i spektakli teatralnych scena z dobrą akustyką i elektroakustyką oraz dobrym oświetleniem scenicznym powinna być wystarczająca. Tym bardziej, że lokalizacja nie pozwala na dowóz i wprowadzenie do obiektu wielkogabarytowych dekoracji. Wyposażenie w telebeamy, washe czy ruchome głowice oświetlenia i nagłośnienia nie wymaga rozbudowy kubaturowej obiektu.

Ograniczona wielkość obiektu zmusza do starannego rozważenia lokalizacji central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jedyna możliwość to część podziemna (lokalizacja na dachu jest wykluczona) co odbędzie się kosztem zmniejszenia ilości miejsc parkingowych. Szacunkowa chłonność tego parkingu to max. 80 miejsc.

Cały obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami ruchowymi. Oznacza to wyposażenie w dźwigi i odpowiednie gabarytowo ciągi komunikacyjne.

Szczegółowy program powierzchniowy będzie mógł być określony dopiero po opracowaniu pełno branżowej koncepcji obiektu, która pozwoli obliczyć potrzeby w zakresie powierzchni technicznych i komunikacyjnych. Ogółem szacuje się, że w obiekcie będzie ok. 3000 m2 powierzchni użytkowe , oraz powierzchnie garażowo parkingowe.

Bronowickie Centrum Kultury w Lublinie – prezentacja

Bronowickie Centrum Kultury w Lublinie – założenia programowe i przestrzenne

 

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top