– XXIII posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice

Radni na wniosek mieszkańców podjęli niezwykle ważne uchwały


Za nami kolejne posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice. 30 sierpnia 2021 r. w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej 19 na wniosek mieszkańców Rada podjęła kilka niezwykle ważnych uchwał.
Ustalono propozycje budżetowe na rok 2022 z terenu Dzielnicy Bronowice w Lublinie, zgłaszając następujące zadania – priorytetowe inwestycje: Budowa Bronowickiego Centrum Kultury w miejscu Centrum „Nie lękajcie się” na skwerze im. Jana Pawła II przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie, zgodnie z Uchwałą 284/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 Lipca 2019, Wykonanie remontu i poszerzenia o miejsca parkingowe i ciągi piesze ul. Pogodnej na odcinku od ul Lotniczej do ul. Grabskiego, realizując Uchwałę nr 858/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 oraz rewitalizacja „Starych Bronowic”, w tym Parku Bronowickiego i ulicy Bronowickiej. Pozostałe inwestycje – wykonanie remontu i poszerzenia ulic: ul. Sowia na odcinku od ul. Puchacza 8 do ul Pogodnej 5, ul. Krańcowa 109 od wjazdu i wyjazdu przy ul Pogodnej 11, ul. Firlejowskiej 12-14 na całej długości, ul. Krańcowa 106 od wyjazdu z targu bronowickiego do ul. Drogi Męczenników Majdanka, ul. Puchacza od wjazdu z ul Lotniczej do wyjazdu z targu bronowickiego, ul. Krańcowa od nr 108 (brama wjazdowa) do wyjazdu w ul. Pogodna 5, ul. Rolna Osada w całości, ul. Lotnicza od wjazdu w ul. Puchacza do ul. Pogodnej 1 m.
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania lokalu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 26 w Lublinie (o powierzchni 118.37 m2 w tym 29.5m2 w kondygnacji podziemnej) z przeznaczeniem dla Rady Dzielnicy Bronowice, dla realizacji zadań statutowych.
Rada Dzielnicy Bronowice podjęła uchwałę, w której proponujemy zmiany granic okręgów wyborczych miasta Lublin.
Obecnie granice zasięgu terytorialnego okręgów wyborczych w Lublinie do Rady Miasta i na urząd prezydenta Lublina ustalone zostały uchwałą Rady Miasta z dnia 22 marca 2018 roku.
Ten podział, zdaniem wielu naszych mieszkańców, jest w kilku przypadkach bardzo zły. Sytuacja, jaka ma miejsce w okręgu I, w którym znalazły się dzielnica Bronowice wraz z dzielnicami: Sławinek i Wieniawa jest zupełnie niezrozumiała dla mieszkańców naszej dzielnicy. Granice w/w dzielnic dzieli blisko 9 kilometrów, a dzielnice graniczne sąsiadują tylko z jedną dzielnicą w okręgu. W proponowanych przez nas zmianach taka sytuacja, w żadnym z okręgów nie ma miejsca.  Proponujemy o wiele prostszy i przejrzysty podział.
Najwięcej kontrowersji budził dotychczas podział mandatów z uwagi na liczbę mieszkańców w danych okręgach. Gdyby podział z dnia 22 marca 2018 r. został zachowany, wówczas w Okręgu II (Konstantynów, Rury, Szerokie, Węglin Północny, Za Cukrownią), który na dzień 31.03.2021 r. (takie dane społecznicy otrzymali od Miasta Lublin) zamieszkuje 45 331 mieszkańców i Okręg VI (Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek, Wrotków i Zemborzyce) z liczbą mieszkańców 56 816 miałby po 5 mandatów!
Zupełnie niezrozumiałą sytuacją jest to, że w Okręgu V (Felin, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Ponikwoda, Tatary) z liczbą mieszkańców mniejszą niż w Okręgu VI (o 707 osób) do Rady Miasta wybranych zostałoby sześć osób, czyli o jedną więcej niż w większym pod względem liczby mieszkańców Okręgu V.
W obowiązującej uchwale, dotyczącej zasięgu terytorialnego okręgów wyborczych liczba mieszkańców w okręgach 5-mandatowych pomiędzy najmniejszym – Okręg II (Konstantynów, Rury, Szerokie, Węglin Północny, Za Cukrownią), a największym – Okręg VI (Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek, Wrotków i Zemborzyce) wynosi aż 11,5 tys. mieszkańców, tj. 25% mieszkańców.
W proponowanym przez nas podziale ta różnica jest o 1/3 mniejsza. Ponadto podział okręgów wyborczych do Rady Miasta Lublin, który proponujemy niweluje różnicę w liczbie mieszkańców danego okręgu przypadających na 1 mandat. W obowiązującym podziale było to aż 2419 osób (Okręg II – 9066, Okręg VI – 11 485). Nasz podział sprawia, że ta różnica wynosi o wiele mniej, bo 1634 osoby (Okręg VI – 9432, Okręg V – 11 066). Nowe granice okręgów wyborczych do Rady Miasta Lublin proponowane przez nas są o wiele bardziej spójne, biorąc pod uwagę geograficzny podział miasta.
W proponowanym podziale okręgów, dwa z sześciu okręgów ustalonych uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 22 marca 2018 r., nie uległyby zmianom tj. Okręg III (Czuby Południowe, Czuby Północne, Węglin Południowy) oraz Okręg IV (Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin). W przypadku Okręgu II i Okręgu VI zmiany są kosmetyczne. W pierwszym przypadku zamiast dzielnicy Za Cukrownią (proponują jej przeniesienie do Okręgu VI) w okręgu znalazłaby się dzielnica Sławinek, a także Wieniawa, które graniczą z centralną dzielnicą w okręgu – Konstantynowem. Z kolei do Okręgu VI w miejsce dzielnicy Kośminek dołączona byłaby wspomniana już dzielnica Za Cukrownią. Kośminek według propozycji mieszkańców powinien znaleźć się w Okręgu I wraz z sąsiadującymi z ul. Droga Męczenników Majdanka, dzielnicami Bronowice oraz Felin, który dotychczas był w Okręgu V.  Okręg I tworzyłby także Hajdów-Zadębie i Tatary z Okręgu V.
Największe zmiany w proponowanym podziale dotknęłyby wschodnią cześć miasta (wspomniany już okręg II) oraz centrum  i Okręg V, w którym znalazłyby się: Śródmieście, Stare Miasto, Ponikwoda i Kalinowszczyzna.
Gdyby ten podział został zaakceptowany Śródmieście sąsiadowałoby ze wszystkim dzielnicami w okręgu, a w obowiązującym obecnie podziale, aż dwie dzielnice Sławinek i Bronowice nie mają z nim granic. Ustalając nowy zasięg terytorialny okręgów wyborczych proponują także drobne korekty granic okręgów, w szczególności dot. ulic granicznych.


Zasięg terytorialny okręgów wyborczych z liczbą mieszkańców na dzień 31.03.2021
Ustalając nowy zasięg terytorialny okręgów wyborczych proponujemy także drobne korekty granic okręgów, w szczególności dot. ulic granicznych. Niezrozumiała jest sytuacja, gdy np. ul. Unicka przynależna jest do Dzielnicy Ponikowoda, podczas gdy jest to rejon szkolny Starego Miasta (SP 19 przy ul. Szkolnej), a także parafii pw. Św. Mikołaja na Czwartku. Podobne sytuacje mają w innych okręgach.

Rada podjęła także uchwałę w sprawie nazwania wjazdu przy ul. Krańcowej 107A (nie zmieniając żadnych nazw ulic, na zaułek Władysława Świąteckiego, pilota, inżyniera i wynalazcy z postawieniem symbolicznego samolotu na pamiątkę 100 lecia pierwszego polskiego samolotu wyprodukowanego na lubelskich Bronowicach.

Dziękujemy za przybycie i aktywny udział wiceprezydentowi Miasta Lublina Arturowi Szymczykowi, Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów Tadeuszowi Dziubie, Zastępcy Dyrektora ZDiM Adamowi Borowemu, Dyrektor SP Nr 33 Urszuli Remiszewskiej, Katarzynie Antoń i Justynie Gustaw z Biura Miejskiego Architekta Zieleni oraz Arkadiuszowi Romaniukowi, Komendantowi VI Komisariatu Policji w Lublinie.
Na uroczystą Radę Dzielnicy zaproszeni byli również Radni Rady Miasta Lublin, wybrani przez mieszkańców Dzielnicy Bronowice. Ponownie mimo zaproszeń nie przybyli, nie znaleźli czasu dla swoich wyborców.

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top