– Ostatnie posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie w kadencji 2019-2023

 

W dniu 2 stycznia 2023 roku w gościnnych obiektach, Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie, odbyło się XXXIV (ostanie), posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie w kadencji 2019-2023.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bronowice Waldemar Czapczyński, przedstawił program XXXIV posiedzenia Rady Dzielnicy Bronowice, witając przybyłych na posiedzenie gości w osobach Pana Wiceprezydenta Miasta Lublina Artura Szymczyka, Komendanta VI Komisariatu Policji Pana Arkadiusza Romaniuka oraz przybyłych Strażników Straży Miejskiej w Lublinie w osobach Grzegorza Mazurkiewicza i Piotra Widomskiego.

Przewodniczący Rady złożył również życzenia Noworoczne wszystkim Radnym Rady Dzielnicy Bronowice, zaproszonym gościom oraz wszystkim mieszkańcom Dzielnicy Bronowice i Miasta Lublina.

Po jednogłośnym przegłosowaniu programu posiedzenia Rady Dzielnicy Bronowice, głos zabrał Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Andrzej Szyszko. Poinformował zgromadzonych o sprawach bieżących na Dzielnicy Bronowice oraz przedstawił szczegółowe Sprawozdanie Zarządu za rok 2022. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bronowice Paweł Wrona, który po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Dzielnicy i Dyskusji, postanowił zaproponować Radzie Dzielnicy Bronowice, udzielenia Zarządowi Dzielnicy absolutorium za okres działalności  od 01.01.2022 do 31.12.2022. Wyraził również duże uznanie i podziękowanie Zarządowi, a szczególnie Przewodniczącemu Zarządu Panu Andrzejowi Szyszko za wielką aktywność i pozyskanie dodatkowych środków finansowych na inwestycję i nie tylko na naszej dzielnicy.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bronowice Waldemar Czapczyński, zarządził głosowanie za udzieleniem absolutorium Zarządowi Dzielnicy Bronowice za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku. Podjęto Uchwałę nr 92/XXXIV/2023. W głosowaniu brało udział 13 Radnych, za przyjęciem Uchwały i udzielenia absolutorium Zarządowi głosowało 13 Radnych, wtrzymało się 0 Radnych, przeciw było również 0 Radnych.

Po głosowaniu głos zabrał Przewodniczący Zarządu A. Szyszko, który podziękował za zaufanie całej Radzie Dzielnicy Bronowice, licząc na bardzo owocną współpracę na kolejne lata.

Na wniosek Prezesa Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina i Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, Andrzej Szyszko przedstawił priorytetowe zadania inwestycyjne jak i inne w roku 2023 w Dzielnicy Bronowice z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie, przy ścisłej współpracy z Władzami Miasta Lublin. Przewodniczący Zarządu przedstawił propozycję Uchwały i wyboru zadań do realizacji w roku 2023.

Przewodniczący Rady W. Czapczyński zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 93/XXXIV/2023 Rady Dzielnicy Bronowice, w sprawie wyboru zadań inwestycyjnych do realizacji ze środków rezerwy celowej Rady Dzielnicy Bronowice, przy wsparciu władz Miasta Lublin. W głosowaniu brało udział 13 Radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 13 Radnych, wtrzymało się 0 Radnych, przeciw było również 0 Radnych.

Przewodniczący Zarządu A. Szyszko, zgłosił również wniosek o podjęcie Uchwały w sprawie przyspieszenia realizacji zadań inwestycyjnych – priorytetowych dla Dzielnicy Bronowice w Lublinie, dotyczy to :

-Wykonania dokumentacji technicznej jak i budowy w roku 2023. Bronowickiego Centrum Kultury w Lublinie.

-Rewitalizacji Parku Bronowickiego oraz remontu ulicy Bronowickiej w Lublinie.

-Remontu ulicy Pogodnej na odcinku od ulicy Lotniczej do ulicy Krańcowej, od ulicy Krańcowej do ulicy Grabskiego, od ulicy Grabskiego do ulicy Hanki Ordonówny w Lublinie.

Przewodniczący Rady W. Czapczyński zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 94/XXXIV/2023 Rady Dzielnicy Bronowice, w sprawie wyboru zadań inwestycyjnych do realizacji ze środków rezerwy celowej Rady Dzielnicy Bronowice, przy wsparciu władz Miasta Lublin. W głosowaniu brało udział 13 Radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 13 Radnych, wtrzymało się 0 Radnych, przeciw było również 0 Radnych.

W wolnych wnioskach i dyskusji głos zabrali: Wiceprezydent Miasta Lublina Pan Artur Szymczyk, zabierając głos życzył całej Radzie Dzielnicy Bronowice i mieszkańcom wszystkiego najlepszego w roku 2023 i prosił o dalszą kontynuację w Nowym Roku, bardzo dobrej współpracy z Zarządem Dzielnicy Bronowice i jej Przewodniczącym Andrzejem Szyszko. Poinformował również o wykonanych zadaniach inwestycyjnych ze środków finansowych – rezerwy celowej RDB dotyczące remontu ulicy Pogodnej jak i budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Lublinie. Zadeklarował również, że w drugim kwartale bieżącego roku, remont ulicy Pogodnej zostanie wpisany w planach inwestycyjnych Miasta Lublin, celem pozyskania zewnętrznych środków finansowych na długą oczekiwaną inwestycję przez Społeczność Bronowicką i Miasta Lublina. Do życzeń Noworocznych dla całej Rady i mieszkańców dzielnicy przyłączył się Komendant VI Komisariatu Policji i funkcjonariusze Straży Miejskiej w Lublinie obecni na posiedzeniu Rady.

O godzinie 19:50 XXXIV posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice, zostało zakończone przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bronowice Pana Waldemara Czapczyńskiego.

Wkrótce zostanie przedstawione na stronach internetowych sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Bronowice wraz z podjętymi Uchwałami.

 

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top