– Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
„SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW LUBLINA – BRONOWICE”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina – Bronowice”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu propagowanie i rozwijanie wszechstronnej działalności zdążającej do poprawy lub rozwoju różnych form życia społecznego mieszkańców osiedla Bronowice, w szczególności w takich dziedzinach jak kultura, sport, rekreacja i wypoczynek, bezpieczeństwo ludności, itp.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym do realizacji wspólnych idei i celów.
3. Oprócz działalności służącej realizacji celu określonego w akcie stowarzyszenia, zwanej dalej działalnością statutową, stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie kraju jak i innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§2
1. Siedzibą stowarzyszenia jest Lublin.
2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3
1. Stowarzyszenie współdziała z organami państwowymi i organami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami.
2. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, zakłady, filie, itp.
3. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, logo i innych odznak identyfikujących jego działanie.
4. Stowarzyszenie ma prawo wydawać własne publikacje.

§ 4
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5
Rokiem obrachunkowym stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
Po zatwierdzeniu bilansu i rachunku wyników Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę określającą część zysku bilansowego Stowarzyszenia przeznaczoną na rozwój działalności gospodarczej.

§ 6
1. Za zasługi w realizacji zadań statutowych stowarzyszenie może nadawać godności, odznaki honorowe i wyróżnienia członkom rzeczywistym i wspierającym oraz innym instytucjom i osobom.
2. Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, na podstawie umowy o pracę, jak również powierzyć osobom fizycznym w ramach stosunków cywilno-prawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie) wykonania czynności wchodzących w zakres działalności statutowej. Pracownicy ci mogą zasiadać jednocześnie we władzach Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7
1. Celem Stowarzyszenia jest takie wpływanie na rzeczywistość i otoczenie wszystkimi dostępnymi i dozwolonymi środkami, by kształtować je w duchu wspólnoty, uczciwości, pomocniczości, solidaryzmu społecznego, legalizmu, patriotyzmu i tradycji.
2. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie prospołecznych postaw ludzkich, opierających się na charytatywności i bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy.
3. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie działalność integracyjnej członków stowarzyszenia, mieszkańców osiedla i Lublina, poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową, itp.

§ 8
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. Organizowanie i koordynacja akcji społecznych i humanitarnych w duchu wspólnoty, służących dobru publicznemu, z udziałem różnych podmiotów.
2. Wspieranie działań lokalnych społeczności, które mają służyć jej komfortowi i bezpieczeństwu, w tym w zagospodarowaniu i zazielenianiu różnych terenów, ich przebudowie polepszeniu funkcjonalności, estetyki, itp.
3. Organizowanie zabaw kulturalnych, występów zespołów, festynów i imprez sportowych dla mieszkańców.
4. Organizowanie akcji pomocy potrzebującym, samodzielnie lub z udziałem innych podmiotów.
5. Występowanie do władz i instytucji różnych szczebli z wnioskami i postulatami dotyczącymi osiedla i jego mieszkańców, reprezentowaniu interesów i praw mieszkańców wobec władz, urzędów i instytucji.
6. Podejmowanie inicjatyw mających na celu pozyskiwanie środków finansowych poprzez: pozyskiwanie sponsorów, organizowanie zbiórek pieniężnych, organizowanie drobnych loterii fantowych oraz innych działań, sprzyjających rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
7. Kształtowanie postaw solidarności ludzkiej i charytatywnych.
8. Działania wspierające rozwój społeczności lokalnych.
9. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej.
10. Poradnictwo prawne i pomoc prawną.
11. Organizowanie i prowadzenie dożywiania.
12. Udzielanie różnorodnej pomocy, głównie rzeczowej i finansowej, w miarę posiadanych środków i możliwości.
13. Świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym.
14. Świadczenie pomocy postpenitencjarnej.
15. Organizowanie usług opiekuńczych i podobnych.
16.  Wolontariat.
17. Świadczenia pomocy bezrobotnym w zakresie poradnictwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, przeszkolenia i zatrudnienia.
18.  Świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia.
19. Pomoc osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi.
20. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku.
21. Prowadzenie świetlic i placówek szkolno-wychowawczych.
22. Prowadzenie stołówek, jadłodajni, noclegowni i innych placówek.
23. Działania na rzecz osób starszych.
24. Przeciwdziałanie, profilaktyka zwalczania skutków alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień oraz przemocy w rodzinie i środowisku lokalnym.
25. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
26. Działania strażnicze, na rzecz środowiska lokalnego.
27. Działania na rzecz ekologii oraz kształtowania świadomości ekologicznej.
28. Kształcenie ustawiczne.
29. Prowadzenie działań w dziedzinie kultury i edukacji kulturalnej, oraz kultury fizycznej i sportu.

§ 9
1. Stowarzyszenie może wykonywać ww. cele, ale także i inne działania, na podstawie porozumień zawartych z zagranicznymi, państwowymi i samorządowymi zleceniodawcami, ma także ze strefą przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, o podobnym profilu działania.
2. Stowarzyszenie może przyjmować zarówno z kraju i zagranicy darowizny, spadki i zapisy.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą o rozmiarach służących realizacji celów podstawowych także w zakresie zarządzania majątkiem gminy jeśli przypisy na to pozwalają.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 11
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczna w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni maja prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 13
1. Członkowie zwyczajni maja obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

§ 14
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
– z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
– na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 16
Od uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 18
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat. Kadencja rozpoczyna się z dniem zebrania na pierwsze posiedzenie i trwa edo wyboru władz nowej kadencji.

§ 19
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 20
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne
2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
5. Walne zgromadzenie kiedy nie dojdzie do skutku w I terminie z braku quorum, może podejmować prawomocne uchwały jako zwołane w II terminie t.j. po upływie 30 min od wyznaczającej godziny I terminu.

§ 21
1. Do kompetencji Walnego  Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór Prezesa i skarbnika, członków Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 22
1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Zarząd składa się z od 5-ciu do 7-ciu członków w tym Prezesa, dwóch wiceprezesów i Skarbnika.
3. Prezesa, dwóch wiceprezesów i Skarbnika wybiera Walne Zgromadzenie, w wyborach bezpośrednich, bezwzględną większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków.
4. W razie braku obowiązującej ilości delegatów, zjazd odbywa się w drugim terminie, zachowując ważność bez względu na liczbę obecnych.
5. Wybrany przez Walne Zgromadzenie Prezes wyznacza, spośród członków Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu.
6. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6 miesięcy – mandat wygasa.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, w tym również Skarbnika, Prezes może wyznaczyć i dokooptować do Zarządu nowego członka, wybranego spośród członków Stowarzyszenia.

Analogiczne zasady obowiązują podczas obsadzania wolnych miejsc w zarządzie.

8. Oświadczenia woli, w imieniu Stowarzyszenia, składają Prezes lub Wiceprezes wraz ze Skarbnikiem.
9. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Skarbnika.
10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące na wniosek Prezesa Zarządu.
11. Członkowie Zarządu mogą pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy.

§23
1. Do kompetencji Zarządu  należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, oraz podejmowanie decyzji majątkowych i finansowych,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 24
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może:
a) stworzyć dla Stowarzyszenia strukturę organizacyjno-techniczną,
b) powołać Dyrektora i określić jego kompetencje. Dyrektor może być równocześnie członkiem Zarządu,
c) otworzyć grupy wolontariackie i inne grupy, wspierające Stowarzyszenie.

§ 25
1. Prezes Zarządu:
a) przewodniczy zebraniom Zarządu,
b) organizuje pracę członków Zarządu,
c) podpisuje uchwały Zarządu, protokoły z jego obrad oraz inne dokumenty związane z realizacją planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
d) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
e) organizuje współpracę z organizacjami, z którymi Stowarzyszenie współdziała,
f) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezes podejmuje decyzje należące do właściwości Zarządu, które wymagają zatwierdzenia na najbliższym zebraniu Zarządu.

2. Prezesa Zarządu zastępuje Wiceprezes.

§ 26
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.

§ 27
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 28
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) użytkowania majątku trwałego i ruchomego,
e) sprzedaży znaczków wartościowych i innych walorów wartościowych, organizowanych loterii, itp.,
f) zbiórek, w tym i ulicznych,
g) dochodów z imprez artystycznych,
h) zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami prawa,
i) innych wpływów prawem nie zakazanych.

§ 30
1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, tj. Prezesa i Skarbnika lub Wiceprezesa i Skarbnika.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
4. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Stowarzyszenie może połączyć się z innym stowarzyszeniem.
5. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Stowarzyszenia. Decyzję o połączeniu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków przez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu.

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Realizacja:Michal Stefanski
Back to top